อิคิไก : คุณค่าของการมีชีวิต

อิคิ แปลว่า การใช้ชีวิต | ส่วน ไก แปลว่า ผลลัพธ์หรือคุณค่ารวมกันจึงหมายถึง คุณค่าของการมีชีวิต หรือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าซึ่งเป็นแนวคิดของการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นที่มีมานานแล้ว

ผ้าใบผลลัพธ์ แบบจำลองการตลาดเกษตร

เกษตรกรที่ทำตามแนวทางเกษตรยั่งยืน เมื่อเราสร้างผลผลิตที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคก็ต้องหาวิธีการนำสู่ตลาดที่เหมาะสมกับตนเอง ในแนวทางและรูปแบบฉพาะตน ที่เรียกว่า “The Only One” หรือมีความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง

รู้จักตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองมีและทำได้ดี เข้าใจสิ่งที่ขาดและนำไปปรับปรุง คือการรู้จักตนเอง รู้จักประมาณตนเอง เครื่องมือในการประเมินตนเองที่น่าสนใจในการทำการตลาดเกษตรอย่างยั่งยืน คือ SWOT

ปักธงลงดาว เครื่องมือวางแผนงานอย่างง่าย

อาชีพเกษตรกรถือเป็นผู้ประกอบการที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย การเป็นเกษตรกรแบบมืออาชีพบนเส้นทางเกษตรยั่งยืนต้องมีการวางแผนงานและปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้บรรลุสู่จุดหมาย