คนทำสวนหม่อนไม้

ชีวิตที่ผ่านประสบการณ์การใช้งานมาเป็นเวลาครึ่งชีวิต ผ่านช่วงชีวิตวัยเรียน ได้รับการศึกษา เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ สั่งสมวิชาความรู้เพื่อเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีวิต จนกระทั่งมีความรู้เพียงพอต่อการดำรงชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาแล้วเข้าสู่เส้นทางการทำงาน หาเงินในช่วงที่ระบบทุนนิยมเข้มข้น มาเพื่อเลี้ยงชีวิต เพื่อการครองชีพและมีครอบครัวเพื่อรักษาวงศ์ตระกูลให้มั่นคงยืนนานต่อไป

9tampor

ชีวิตการทำงานภายใต้ระบบทุนนิยม มุ่งพัฒนาผลิตภาพ สร้างผลิตผล สร้างระบบและกระบวนการที่ซับซ้อนจนปิดบังซ่อนเร้นมายาภาพที่เป็นพื้นฐานของความโลภ มองทุกส่วนของกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคว่าเป็นทรัพยากร แม้กระทั่งคน ก็จัดเป็นทรัพยากรมนุษย์ เป็นเพียงแรงงานหรือต้นทุนในการผลิตเท่านั้น จัดการชีวิตแรงงานด้วยคำว่าพนักงาน สร้างระบบผูกมัด กำหนดวันทำงานและวันหยุด จนริดรอนความสามารถของมนุษย์ ให้คิดในกรอบการทำงาน ทำงานอย่างเดียว แบบเดียว ซ้ำๆ กันเรื่อยไปในระบบอุตสาหกรรม ชีวิตจึงอาจไร้ซึ่งการคิดออกจากกรอบ จนไปถึงไร้ซึ่งอิสรภาพของชีวิจและจิตใจ
ระบบทุนนิยมสามารถสร้างภาพอันสวยหรูด้วยการใช้ความร่ำรวยเงินทองให้เป็นค่านิยมหลักในสังคม มอมเมาด้วยความทันสมัย ให้ทุกชีวิตใฝ่ฝัน และไขว่คว้าสู่เป้าหมายชีวิตที่เรียกว่า “คนรวย” สร้างปัจจัยในการดำรงชีวิตที่เกินจากปัจจัย 4 อันเป็นปัจจัยพื้นฐาน จำเป็นต้องมีบ้านหรู ใช้รถสวย โทรศัพท์มือถือราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนม ฯลฯ หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ได้ดูดกำลัง ความสามารถและเวลาของเราไปจนเกือบหมดสิ้น ทำให้เราไร้อิสรภาพ ไร้เสรีภาพ ด้วยความจนตรอกไร้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา จนต้องหวังลมๆแล้งๆ ด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยแล้วหวังผลสูงในรอบ 15 วัน (ทุกวันที่1,16 ของเดือน)

หากฉุกคิดสักนิด จะรู้ว่าคนไทยโชคดีมากแค่ไหน ที่มีคนบอกวิธีการ และทำให้ดู ว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร นั่นคือ “ศาสตร์พระราชา”

ผมทบทวนชีวิตและพิจารณาแนวทางในการใช้ชีวิต จึงตัดสินใจแน่นอนว่าจะเดินตามรอยเท้าพ่อ และใช้เวลากว่า 10 ปีเพื่อเตรียมความพร้อม …

และเมื่อย้อนกลับไปเมื่อกว่า 4 ปีที่แล้ว ผมและครอบครัวตัดสินใจ…กลับบ้าน กลับไปเพื่อดูแลบุพการี กลับไปสร้างหนทางการทำเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทบทวนแนวคิดและเส้นทางสู่ความพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การกลับคืนสู่ผืนดินในครั้งนี้ จะทำด้วยสติ ใช้ปัญญา ให้พอประมาณกับตน มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกัน อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม

เกษตรกรเบ้
3 ธันวาคม 2559