รู้จักตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองมีและทำได้ดี เข้าใจสิ่งที่ขาดและนำไปปรับปรุง คือการรู้จักตนเอง รู้จักประมาณตนเอง เครื่องมือในการประเมินตนเองที่น่าสนใจในการทำการตลาดเกษตรอย่างยั่งยืน คือ SWOT

ปักธงลงดาว เครื่องมือวางแผนงานอย่างง่าย

อาชีพเกษตรกรถือเป็นผู้ประกอบการที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย การเป็นเกษตรกรแบบมืออาชีพบนเส้นทางเกษตรยั่งยืนต้องมีการวางแผนงานและปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้บรรลุสู่จุดหมาย

การตลาดด้วยเนื้อหา : Content Marketing

Content Marketing คือ เทคนิคด้านการตลาด ในการสร้างและแจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา

เครื่องมือออนไลน์เพื่อการตลาด สำหรับเกษตรกร

การตลาดบนเส้นทางการทำเกษตรในยุค 4.0 ที่เริ่มต้นปั้นแบรนด์ให้ชัดเจน มีความโดดเด่น แตกต่าง และที่สำคัญ คือ เจ้าของแบรนด์ต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริง เพื่อนำเสนออัตลักษณ์แบรนด์ออกไปให้ผู้คนได้รับรู้ว่า “เราคือใคร เราทำอะไร เราขายอะไรอยู่ ?” และสัมพันธ์กับสังคมอย่างไร