Facebook Page สวนหม่อนไม้

Facebook เป็น Social Network ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลก ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Facebook ในเมืองไทยถึง 14 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 80% ของผู้ใช้งาน Internet ทั้งประเทศ Facebook ช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับฐานลูกค้าเดิม, หากลุ่มลูกค้าใหม่

สร้าง Infographic ภูมิปัญญา

ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนต่างก้มหน้า ก้มตา กดโทรศัพท์มือถือในมือ ข้อมูลข่าวสารที่เราพบเห็นในสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้อมูลที่ถูกย่อยมาให้อ่านง่าย เข้าใจง่ายแม้แต่ในช่วงเวลาที่เราเพียงแค่กวาดสายตามองไปเท่านั้น

Customer Journey การตัดสินใจของผู้บริโภค

Customer Journey หรือรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค ที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือทางการตลาดตัวหนึ่ง ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเข้าใจถึงผู้บริโภคของตัวเองได้มากขึ้น และช่วยให้การวางแผนในการส่งสาร เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และซื้อสินค้าในที่สุด

Service Design

Service Design ถือเป็นความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบแขนงหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราพัฒนาและส่งมอบงานบริการชั้นดีออกไปได้ โดยโครงการด้าน Service Design นั้นสามารถปรับปรุงองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น ความง่ายในการใช้ ความพึงพอใจ