แผนงานเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง แบบฉบับของสวนหม่อนไม้

การทำเกษตรเป็นมากกว่าการทำธุรกิจ เพราะอาชีพเกษตรผูกพันกับวิถีชีวิต สัมพันธ์?กับการใช้ชีวิต การกำหนดเป้าหมายจึงเป็นการคิดถึงชีวิต วิเคราะห์ชีวิต? ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

สวนผสม

พื้นที่เดิมที่ได้มาจากการซื้อสวนยางเก่าอายุ 25 ปี ซึ่งโดยทั่วไปก็จะโค่นยางพาราและทำการปลูกขึ้นมาใหม่ ในความตั้งใจเดิมจะสร้างเป็นป่ายางวนเกษตร เพราะมีต้นไม้ใหญ่ปนอยู่บ้าง หากเว้นระยะการกรีดยางสัก 3 ปี

ป่ายางวนเกษตร

การทำสวนยางพาราเพื่อพึ่งพาตนเอง และเพื่อการพื้นฟูธรรมชาติ และการปลูกยางพาราแบบยั่งยืน จึงจำเป็นต้องฟื้นฟูธรรมชาติภายในระบบนิเวศน์สวนยางนั้นๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม โดยมีหลักในการพิจารณาทั่วไป จะต้องเลือกปลูกพืชที่มีความสูงของเรือนยอดต่างๆ

สวนเกษตรผสมผสาน

ที่ดินเดิมเป็นของญาติที่ทำเป็นบ่อปลา และให้พ่อ(ตา)ดูแลให้ ซึ่งพ่อก็ชอบเลี้ยงปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ญาติจึงขายให้ เราเริ่มจากจุดนั้น วางผังและทำแผนให้กลายเป็น สวนเกษตรผสมผสาน