สวนยางสมรม

การทำสวนยางพาราในแบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่ชาวสวนส่วนใหญ่ทำกัน (หรือถูกบังคับให้ทำ) จนหยั่งรากในเชิงวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต เปิดมีดกรีดยางตอนหัวค่ำ เก็บน้ำยางน้ำยางเช้ามืด หรือ กรีดยางตอนเช้ามืด

สวนไผ่ร่วมยาง

สวนยางพาราที่พ่อตาปลูกไว้ให้แก่ลูกสาว(คุณภรรยา) มาได้ 3-4 ปี มีกล้วยน้ำว้าปนอยู่ในระหว่างร่องยางพารา ทำการปลูกไผ่ระหว่างกล้วยและต้นยางพารา ในรูปแบบพืชร่วมยาง

สวนสมรม

สวนผลไม้ เพิ่มเติมเป็นสวนสมรม พัฒนาสู่วนเกษตร สวนสมรม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีตของภาคใต้ ที่ปลูกไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก พืชสมุนไพรในพื้นที่เดียวกัน โดยไม่ทำลายพืชดั้งเดิมที่มีอยู่ ทำให้พืชได้พึ่งพาอาศัยกันเองตามธรรมชาติ

สวนหม่อนไม้

สวนหม่อนไม้เป็นการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และปราชญ์แห่งผืนแผ่นดินไทย มาประยุกต์ สรรสร้างสวนในแนวทางของตนเอง