สวนผสม

พื้นที่เดิมที่ได้มาจากการซื้อสวนยางเก่าอายุ 25 ปี ซึ่งโดยทั่วไปก็จะโค่นยางพาราและทำการปลูกขึ้นมาใหม่ ในความตั้งใจเดิมจะสร้างเป็นป่ายางวนเกษตร เพราะมีต้นไม้ใหญ่ปนอยู่บ้าง หากเว้นระยะการกรีดยางสัก 3 ปี

ป่ายางวนเกษตร

การทำสวนยางพาราเพื่อพึ่งพาตนเอง และเพื่อการพื้นฟูธรรมชาติ และการปลูกยางพาราแบบยั่งยืน จึงจำเป็นต้องฟื้นฟูธรรมชาติภายในระบบนิเวศน์สวนยางนั้นๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม โดยมีหลักในการพิจารณาทั่วไป จะต้องเลือกปลูกพืชที่มีความสูงของเรือนยอดต่างๆ

สวนเกษตรผสมผสาน

ที่ดินเดิมเป็นของญาติที่ทำเป็นบ่อปลา และให้พ่อ(ตา)ดูแลให้ ซึ่งพ่อก็ชอบเลี้ยงปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ญาติจึงขายให้ เราเริ่มจากจุดนั้น วางผังและทำแผนให้กลายเป็น สวนเกษตรผสมผสาน

สวนยางสมรม

การทำสวนยางพาราในแบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่ชาวสวนส่วนใหญ่ทำกัน (หรือถูกบังคับให้ทำ) จนหยั่งรากในเชิงวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต เปิดมีดกรีดยางตอนหัวค่ำ เก็บน้ำยางน้ำยางเช้ามืด หรือ กรีดยางตอนเช้ามืด